X̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼sé̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼

X̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼sé̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼

H̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼(̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼â̼m̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼V̼i̼n̼h̼o̼m̼e̼s̼ ̼O̼c̼e̼a̼n̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

Ôn̼g̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼G̼i̼ả̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼i̼ê̼u̼ ̼K̼ỵ̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼B̼K̼S̼ ̼2̼2̼B̼2̼-̼5̼8̼4̼.̼3̼0̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼1̼7̼9̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼i̼ê̼u̼ ̼K̼ỵ̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼
S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼


̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼L̼,̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼3̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼G̼,̼ ̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼3̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼(̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼â̼m̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼V̼i̼n̼h̼o̼m̼e̼s̼ ̼O̼c̼e̼a̼n̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼
̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼a̼l̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼/̼9̼,̼ ̼1̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼k̼e̼o̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼è̼m̼ ̼s̼ấ̼m̼ ̼s̼é̼t̼.̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼m̼ư̼a̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.

̼C̼h̼ă̼n̼ ̼v̼ị̼t̼ ̼t̼h̼u̼ê̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼


̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼t̼o̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ù̼a̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼v̼ị̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼
̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼9̼-̼5̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼K̼h̼ở̼i̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼u̼)̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼.̼ ̼(̼5̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼;̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼N̼g̼à̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼A̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼.
n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼-̼5̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼m̼ư̼a̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼v̼ị̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼ù̼a̼ ̼v̼ị̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼ấ̼p̼ ̼2̼1̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ù̼a̼ ̼v̼ị̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼a̼ ̼c̼h̼ớ̼p̼ ̼l̼ó̼e̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼.̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼

blank
̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼v̼ị̼t̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼D̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼.
N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼c̼a̼n̼d̼.̼c̼o̼m̼.̼v̼n̼/̼d̼o̼i̼-̼s̼o̼n̼g̼/̼h̼a̼i̼-̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼t̼r̼e̼n̼-̼d̼u̼o̼n̼g̼-̼v̼e̼-̼q̼u̼e̼-̼b̼i̼-̼s̼e̼t̼-̼d̼a̼n̼h̼-̼t̼u̼-̼v̼o̼n̼g̼-̼i̼6̼2̼8̼2̼2̼6̼/̼
̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼k̼e̼n̼h̼1̼4̼.̼v̼n̼/̼c̼h̼a̼n̼-̼v̼i̼t̼-̼t̼h̼u̼e̼-̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼d̼a̼n̼-̼o̼n̼g̼-̼n̼g̼h̼e̼o̼-̼b̼i̼-̼s̼e̼t̼-̼d̼a̼n̼h̼-̼c̼h̼e̼t̼-̼t̼h̼u̼o̼n̼g̼-̼t̼a̼m̼-̼g̼i̼u̼a̼-̼d̼o̼n̼g̼-̼2̼0̼2̼0̼0̼5̼1̼9̼1̼0̼2̼8̼4̼9̼9̼6̼4̼.̼c̼h̼n̼

blank

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.