B̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼”̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ẹ̼p̼”̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼”̼q̼u̼ý̼ ̼b̼à̼”̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼

B̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼”̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ẹ̼p̼”̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼”̼q̼u̼ý̼ ̼b̼à̼”̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼

K̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ấ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼,̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.̼
C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼3̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼)̼,̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼N̼h̼ự̼t̼ ̼H̼u̼y̼ ̼(̼2̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼3̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼“̼C̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼.̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼e̼n̼,̼ ̼t̼á̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼(̼t̼ừ̼ ̼3̼0̼ ̼—̼ ̼4̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼…̼ S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼r̼ủ̼ ̼”̼c̼o̼n̼ ̼m̼ồ̼i̼”̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼,̼ ̼h̼á̼t̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼,̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼b̼i̼a̼ ̼p̼h̼a̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼m̼ê̼.
t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼)


K̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ấ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼,̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.̼ ̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼H̼u̼y̼ ̼v̼à̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼7̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.
C̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼“̼d̼í̼n̼h̼ ̼b̼ẫ̼y̼”̼ ̼3̼ ̼“̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼”̼

N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼(̼t̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼,̼ ̼3̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼)̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼v̼õ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Ô̼ ̼M̼ô̼n̼,̼ ̼T̼P̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼ ̼x̼à̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼“̼c̼o̼n̼ ̼m̼ồ̼i̼”̼,̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼“̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼”̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼à̼o̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼“̼c̼o̼n̼ ̼m̼ồ̼i̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼“̼c̼ắ̼n̼ ̼c̼â̼u̼”̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼c̼ó̼ ̼k̼è̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼i̼”.̼ T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼â̼y̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼H̼u̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼â̼y̼ ̼m̼u̼a̼ ̼2̼0̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼“̼b̼a̼ ̼k̼h̼í̼a̼”̼.̼ C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼H̼u̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼7̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼r̼a̼ ̼t̼á̼n̼ ̼n̼h̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ị̼c̼h̼ ̼n̼i̼l̼o̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼H̼u̼y̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼1̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼C̼á̼i̼ ̼R̼ă̼n̼g̼ ̼(̼T̼P̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼.


S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼a̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ủ̼n̼g̼ ̼r̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼T̼i̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼r̼ủ̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼3̼ ̼“̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼”̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼T̼P̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼g̼i̼à̼y̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ã̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼“̼g̼a̼ ̼l̼ă̼n̼g̼”̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼g̼i̼à̼y̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼.̼̼ Đ̼ế̼n̼ ̼2̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼C̼ủ̼a̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼á̼i̼ ̼K̼h̼ế̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼)̼ ̼h̼á̼t̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼H̼u̼y̼,̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼h̼u̼ố̼c̼ ̼b̼i̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼s̼a̼y̼ ̼m̼ề̼m̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼m̼ê̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼u̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼y̼ ̼b̼i̼a̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼a̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼y̼ ̼b̼i̼a̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼a̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼y̼ ̼b̼i̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼h̼ả̼o̼,̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼Í̼t̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼n̼g̼ấ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ê̼ ̼m̼a̼n̼.̼ ̼H̼u̼y̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼C̼á̼i̼ ̼R̼ă̼n̼g̼.

blank
T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼C̼M̼N̼D̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼â̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼.̼ V̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼o̼ả̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼b̼ộ̼ ̼2̼9̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼x̼i̼m̼e̼n̼,̼ ̼1̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼2̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼1̼8̼K̼,̼ ̼1̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.

blank
̼C̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼
̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼-̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼B̼a̼n̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼h̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼H̼u̼y̼ ̼v̼à̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼H̼u̼y̼ ̼v̼à̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼T̼P̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼.̼ ̼K̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼. ̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼m̼ê̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼T̼P̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼.
̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼m̼ê̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼a̼n̼ ̼(̼t̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ổ̼i̼,̼ ̼4̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼(̼t̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ổ̼i̼,̼ ̼3̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼ở̼ ̼T̼X̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼.̼ ̼P̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Ô̼ ̼M̼ô̼n̼ ̼(̼T̼P̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼)̼.̼B̼ọ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼3̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼T̼P̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼7̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.

blank
̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼.̼ T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼H̼u̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼m̼ê̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼. ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼m̼ê̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼á̼n̼ ̼n̼h̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼n̼i̼l̼o̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ H̼u̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼m̼ê̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼K̼h̼a̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼m̼ê̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼
N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼w̼w̼w̼.̼p̼h̼a̼p̼l̼u̼a̼t̼p̼l̼u̼s̼.̼v̼n̼/̼p̼h̼a̼p̼-̼l̼u̼a̼t̼-̼p̼l̼u̼s̼/̼c̼a̼n̼-̼t̼h̼o̼-̼b̼a̼t̼-̼n̼h̼o̼m̼-̼t̼r̼a̼i̼-̼d̼e̼p̼-̼c̼h̼u̼y̼e̼n̼-̼g̼a̼y̼-̼m̼e̼-̼c̼u̼o̼p̼-̼t̼a̼i̼-̼s̼a̼n̼-̼c̼u̼a̼-̼q̼u̼y̼-̼b̼a̼-̼d̼5̼8̼3̼4̼4̼.̼h̼t̼m̼l̼
̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼n̼l̼d̼.̼c̼o̼m̼.̼v̼n̼/̼a̼n̼-̼n̼i̼n̼h̼-̼t̼r̼a̼t̼-̼t̼u̼/̼n̼h̼o̼m̼-̼d̼a̼n̼-̼o̼n̼g̼-̼c̼h̼u̼o̼c̼-̼t̼h̼u̼o̼c̼-̼q̼u̼y̼-̼b̼a̼-̼r̼o̼i̼-̼g̼i̼o̼-̼t̼r̼o̼-̼d̼o̼i̼-̼b̼a̼i̼-̼2̼0̼1̼7̼1̼1̼3̼0̼1̼1̼3̼4̼3̼6̼3̼7̼1̼.̼h̼t̼m̼

blank

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.